Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Predstavljanje zbirke poezije i zbirke pripovedaka Jelene Trajanovski Stanković 21. juna - | K-013 Portal

Predstavljanje zbirke poezije i zbirke pripovedaka Jelene Trajanovski Stanković 21. juna

jelena trajanovski, stanković, promocija knjige, k-013, gradska biblioteka pancevo

Predstavljanje zbirke poezije „Snovi, snoviđenja i poneko doviđenja“ i zbirke pripovedaka „Priče iz predgrađa duše“ Jelene Trajanovski Stanković održaće se u petak, 21. juna, od 19.30 sati u čitaonici Gradske biblioteke u Pančevu.

Gošća: Jelena Trajanovski Stanković, autor

Je­le­na Tra­ja­nov­ski Stan­ko­vić ro­đe­na je 1985. go­di­ne u Be­o­gra­du. Ova knji­žev­ni­ca, pre­po­znatlji­vog sti­la, ra­zno­vr­snog i bo­gatog proznog i poetskog opusa, svo­je pri­po­vet­ke i pe­sme već go­di­na­ma ob­ja­vlju­je u knji­ževnim ča­so­pi­si­ma, zbor­ni­ci­ma, zbir­ka­ma, al­ma­na­si­ma i drugim srod­nim pu­bli­ka­ci­ja­ma, kao i na in­ter­net por­ta­li­ma, u ze­mlji i ino­stran­stvu, a ne­ke od njih uvrš­će­ne su u raz­li­či­te re­gi­o­nal­ne i svet­ske knji­žev­ne an­to­lo­gi­je, kao što su Antologija savremene kratke književne forme i Antologija savremenog književnog stvaralaštva za decu i mlade – obe u iz­da­nju Instituta za nauku, alternativu, kulturu i umetnost (INAKU) iz Sko­plja, a u ko­ji­ma se na­la­ze iza­bra­ni ra­do­vi sa me­đu­narod­nih fe­sti­va­la na ko­ji­ma je i ona uče­stvo­va­la – ili Svetska tematska antologija: Aphrodite, pred­sta­vlje­na na ma­ni­fe­staci­ji pod na­zi­vom World literary forum for poetry.Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici ,Youtube nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.